FőoldalAdatvédelem

Adatkezelő

Név: Gulyás Márton Ferenc

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 23.

Telefon: +36 70 630 7275

E-mail: adatvedelem@pestipartizan.eu

Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (atovábbiakban: Infotv.)

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelést közszereplőként végzem, a célja, hogy kapcsolatot tudjak tartani azokkal a rajongókkal, nézőkkel, érdeklődőkkel, akik kifejezik érdeklődésüket a közéleti tevékenységemmel kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekszem minél relevánsabbá tenni a számukra. Olyan témákban, olyan csatornákon és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatom őket videóim és más alkotásaim, közösségi média posztjaim megjelenéséről; az általam feldolgozott társadalmi-szakpolitikai jelenségekről; az általam szervezett eseményekről; politikai-szakpolitikai kezdeményezéseimről; a közélettel kapcsolatos, véleményem szerint releváns aktuális ügyekről; közéleti tevékenységemről, meghívom őket rendezvényekre, eseményekre, valamint kérem a támogatásukat.

A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velem kapcsolatba lévő érdeklődők megadnak a Messenger csatornámon keresztül; Facebook oldalamon; Instagram oldalamon; YouTube csatornámon, az általam üzemeltetett honlapokon, petíciós oldalamon, Patreon csatornámon – saját maguk adatbevitellel vagy a fenti platformokat üzemeltető vállalkozások API-ján publikusan elérhető információként.

Ilyen Facebook-tól átvett adat a kapcsolatba lépő érdeklődő neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenet-küldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a velem Messengeren vagy Facebook-os regisztráció alapján kapcsolatban lévő érdeklődő milyen témák iránt érdeklődött a közszereplői Facebook oldalaimon, a petíciós és konzultációs weboldalaimon, Messenger csatornámon.

A CRM rendszerembe bekerülők által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velem folytatott kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést, milyen kommenteket tett, milyen e-maileket, üzeneteket írt.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat visszavonásig kezelem. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben és a Messenger csatorna menüjén keresztül is.

Adattovábbítás

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítok. Harmadik félnek nem adom át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használom fel az adatokat.

A technikai adatkezelő a CRM rendszerem működtetéséhez csak olyan informatika szolgáltatásokat vesz igénybe (CRM rendszer, e-mail rendszer, analitikai rendszer, hirdetés-kezelő rendszerek stb.), amelyek garantáltan GDPR-konform megoldások, a felhasználók adatait nem továbbítják harmadik országokba.

Adatbiztonsági intézkedések

A technikai adatkezelő biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket, amelyek az EGT területén belül találhatók. Én és az általam igénybevett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általam kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezelem.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.