Adatkezelő

Név: Gulyás Márton Ferenc       

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 23.            

Telefon: +36 70 630 7275

E-mail: adatvedelem@pestipartizan.eu

Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az adatkezelést közszereplőként végzem, a célja, hogy kapcsolatot tudjak tartani azokkal a rajongókkal, nézőkkel, érdeklődőkkel, akik kifejezik érdeklődésüket a közéleti tevékenységemmel kapcsolatban. A velük folytatott kapcsolattartást az adatok segítségével igyekszem minél relevánsabbá tenni a számukra. Olyan témákban, olyan csatornákon és olyan területekkel kapcsolatban kapjanak információt, amivel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatom őket videóim és más alkotásaim, közösségi média posztjaim megjelenéséről; az általam feldolgozott társadalmi-szakpolitikai jelenségekről; az általam szervezett eseményekről; politikai-szakpolitikai kezdeményezéseimről; a közélettel kapcsolatos, véleményem szerint releváns aktuális ügyekről; közéleti tevékenységemről, meghívom őket rendezvényekre, eseményekre, valamint kérem a támogatásukat.
A kezelt adatok köre arra terjed ki, amiket a velem kapcsolatba lévő érdeklődők megadnak a Messenger csatornámon keresztül; Facebook oldalamon; Instagram oldalamon; YouTube csatornámon, az általam üzemeltetett honlapokon, petíciós oldalamon, Patreon csatornámon – saját maguk adatbevitellel vagy a fenti platformokat üzemeltető vállalkozások API-ján publikusan elérhető információként.
Ilyen Facebook-tól átvett adat a kapcsolatba lépő érdeklődő neve és egyedi Facebook azonosítója, ami a neki való üzenet-küldéshez szükséges. Lehetséges további adat, hogy a velem Messengeren vagy Facebook-os regisztráció alapján kapcsolatban lévő érdeklődő milyen témák iránt érdeklődött a közszereplői Facebook oldalaimon, a petíciós és konzultációs weboldalaimon, Messenger csatornámon.
A CRM rendszerembe bekerülők által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velem folytatott kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést, milyen kommenteket tett, milyen e-maileket, üzeneteket írt.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat visszavonásig kezelem. A hozzájárulás visszavonására lehetőség van e-mailben és a Messenger csatorna menüjén keresztül is.

Adattovábbítás és adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítok. Harmadik félnek nem adom át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használom fel az adatokat.

Az érdeklődő hozzájárulását követően – aminek értelmében felhatalmazást ad a megadott adatai kezeléséhez – az érdeklődő adatainak technikai tárolásáért az adatfeldolgozó felel. Amennyiben az ügyfél hozzájárul, külön beleegyezés alapján a telefonszámának valamint email címének kezeléséhez, úgy ezen adatok is tárolásra kerülnek. Az előzőekben leírt információkon túlmenően az esetleges interakciók során, az ügyfél által kifejtett aktivitás alapján keletkezett minden további adat is tárolásra kerül. Az adatkezelő által kezelt közösségi (Facebook) oldalon kifejtett aktivitás alapján lezajlott interakciók szontén rögzítésre kerülnek.
Az adatfeldolgozó technikai hátteret, infrastruktúrát (szerverek, etc.) és szaktudást biztosít: ezen eszközök fizikai lokációja az EGT területén belül helyezkedik el. Az adatfeldolgozó szavatol azért, hogy a kezelt személyes adatokhoz jogosulatlanul senki ne férjen hozzá, valamint hogy azokban jogosulatlanul semminemű változtatást ne lehessen eszközölni.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezelem.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.